Dla kogo świadczenie wyrównawcze z ZUS?

Osoby uprawnione do wcześniejszej emerytury z powodu konieczności opieki nad dzieckiem, które wymaga stałej opieki mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe. Jeżeli chcą otrzymać świadczenie wyrównawcze już od 1 stycznia 2022 r. powinny do końca lutego złożyć wniosek ESWK.

Nowe świadczenie mogą otrzymać uprawnieni do wcześniejszej emerytury na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki, a oni w dalszym ciągu sprawują nad dzieckiem opiekę, z tytułu której nabyli prawo do wcześniejszej emerytury i aktualnie pobierają świadczenie emerytalno-rentowe w kwocie niższej niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi obecnie 2119 zł.

Wysokość świadczenia wyrównawczego to różnica między kwotą świadczenia pielęgnacyjnego, a kwotą pobieranej emerytury lub renty w wysokości brutto, łącznie z dodatkami (poza dodatkiem pielęgnacyjnym) i innymi świadczeniami.

Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł przyznać wsparcie uprawnieni muszą mieszkać w Polsce oraz mieć polskie obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w Polsce, albo zalegalizowany pobyt.

Prawidłowo wypełniony wniosek ESWK musi zawierać: dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (a w przypadku jego braku serię i numer dowodu osobistego albo paszportu), adres zamieszkania lub adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, dane osobowe dziecka, z tytułu opieki nad którym przyznano prawo do wcześniejszej emerytury i w dalszym ciągu sprawowana jest nad nim opieka, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (na dzień złożenia wniosku), z tytułu której zostało nabyte prawo do wcześniejszej emerytury, oświadczenie, że nie zostało przyznane świadczenie przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych oraz oświadczenie o odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia.

Można go pobrać ze strony www.zus.pl albo w placówkach Zakładu. Świadczenie wyrównawcze ZUS wypłaci z emeryturą bądź rentą po waloryzacji.

Po otrzymaniu świadczenia trzeba powiadomić ZUS o wszelkich okolicznościach, które mają wpływ na prawo do wsparcia i jego wysokość np. o zaprzestaniu opieki nad dzieckiem. Szczegółowe informacje można znaleźć w pouczeniu do decyzji w sprawie świadczenia wyrównawczego.

Źródło: Informacja prasowa ZUS 100000/ 062 / 23 /2022-RRP